شماره حساب های بانکی

شبا پاسارگاد (اتوماسیون) : 920570100380011223258101
کارت پاسارگاد : 5022291024548560
شبا پاسارگاد ارم : 140570100381011724916101